Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 01 2014

sunfree
3007 1595 390

February 15 2014

sunfree
7969 1650
Reposted fromawakened awakened
sunfree

Musi być ktoś, kogo nie znam, ale kto zawładnął Mną:

moim życiem, śmiercią; tą kartką


— Wojaczek
Reposted fromuslysz uslysz
sunfree
1595 91f8 390
Reposted fromalamakotakotmaale alamakotakotmaale

February 12 2014

sunfree
0503 e76c 390
Reposted fromjustMeee justMeee
sunfree

I tak właśnie ci, którzy oświecają nas, sami są ślepcami.

— Julio Cortázar, "Gra w klasy"
Reposted fromgrawklasy grawklasy
sunfree
2054 4fe0 390
Marcin Dorociński 
Reposted fromwithoutadoubt withoutadoubt

February 10 2014

sunfree

Pokochaj mnie różną - brzydką, krzykliwą i skłonną do płaczu, jaka jestem, kiedy wędruję po ciemnych zakamarkach pamięci, gdzie piętrzą się przykryte zakurzoną czarną płachtą skrzynki złych myśli i złych uczynków, rozpadające się, z ostrymi kantami... Natykam się na nie, kaleczę czoło, palce u nóg i klnę przez zęby... Myślisz, że jestem dobra, a tak naprawdę też zła, niesprawiedliwa, nieszczęśliwa. Łatwo pokochać piękną, ale taką?

J. L. Wiśniewski

Reposted fromtrue-blue-woman true-blue-woman
3134 267b 390
Reposted fromFlareatsurakoshiru Flareatsurakoshiru
1891 e178 390
Reposted fromkimik kimik
sunfree
0680 686c 390
Reposted fromyesiam yesiam
sunfree
1065 af09 390
Reposted fromscorpix scorpix
sunfree
1086 e493 390
Reposted fromalamakotakotmaale alamakotakotmaale
sunfree
1265 34b2 390
Reposted fromehrenGeorge ehrenGeorge
sunfree
1274 f285 390
Reposted frommodiglovinne modiglovinne
sunfree
Reposted fromherrkammer herrkammer
7598 13a0 390
Reposted fromnie-ma-zupy nie-ma-zupy
sunfree
3060 568c 390
Reposted fromreebellioous reebellioous
sunfree
Małpa z małpą się kłóci, jeśli małpę kocha...
— ks. Jan Twardowski
sunfree
3532 cbe9 390
How I feel about Valentines Day coming up.
Reposted fromckisback ckisback
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl